Hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên góp vốn Công ty TNHH tại Bình Dương

Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015 ngày 14/09/2015 hướng dẫn đăng ký kinh doanh là một bước tiến từ trước tới nay. Luật Doanh Nghiệp đã đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp và quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên góp vốn Công ty TNHH tại Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung như sau:

A/ Về hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH tại Bình Dương được quy định cụ thể với các trường hợp sau:

Thứ nhất:  Trường hợp tiếp nhận thành viên mới

1- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định – Phụ lục II-1)

2- Danh sách thành viên (theo mẫu quy định– Phụ lục I-6)

3- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

4- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

5- Các giấy tờ chứng thực

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

+ Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân ( theo quy định trên) của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức

6- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

 Thứ hai: Tờng hợp đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:

1- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định – Phụ lục II-1)

2- Danh sách thành viên (theo mẫu quy định– Phụ lục I-6)

3- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với trường hợp chuyển nhượng dẫn đến tiếp nhận thành viên mới. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

4- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

5- Các giấy tờ chứng thực

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

+ Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân ( theo quy định trên) của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức

6- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên góp vốn Công ty TNHH tại Bình Dương
             Hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên góp vốn Công ty TNHH tại Bình Dương

Thứ ba: Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do thừa kế:

1- Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định – Phụ lục I-11)

2- Danh sách thành viên (theo mẫu quy định– Phụ lục I-6)

3- Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;

5- Các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thừa kế

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

B. Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH tại Bình Dương như sau:

1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;        
c) Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;  
d) Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;             
đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.   
Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viênvề việc tiếp nhận thành viên mới, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào công ty. Đối vớithành viên là tổ chức nước ngoài, phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương. Đối với thành viên là cá nhân người nước ngoài phải có thêm bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên, đăng ký tăng vốn điều lệ công ty trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.             
2. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:        
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;  
c) Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;             
d) Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;       
đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.   
Kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty.  
Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viêntrong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.         

3. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:     

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; 
b) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế;
c) Thời điểm thừa kế; 
d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.   
Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày  nhận đủ hồ sơ hợp lệ.        

4. Đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 10 (mười) ngày  làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:   

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; 
b) Tên, địa chỉ trụ sở chính hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người nhận góp bù;           
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.   
Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viêntrong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày  nhận đủ hồ sơ hợp lệ.        
5. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.   

C. Thời hạn giải quyết thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH tại Bình Dương như sau:  

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp là: 03 (Ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

D. Lệ phí thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH tại Bình Dương.

100.000 đồng/1 lần cấp giấy phép.

Văn phòng luật sư chúng tôi có đội ngũ Luật sư giỏi, có nhiều năm kinh nghiệp về tư vấn Doanh nghiệp, đầu tư, góp vốn, chuyển nhượng, mua cổ phần. Chuyên tư vấn về thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH tại Bình Dương. Quý khách có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ: 0978 369 986 để được giải đáp.

Chuyên mục: Đăng ký kinh doanh,TƯ VẤN DOANH NGHIỆP-ĐẦU TƯ

Chủ đề: ,,,,

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Call Now Button